Main menu:

InnholdDel 1 
Det siste terra incognita 
 Om hva leseren kan ha nytte av å overveie
 før avreisen

 

1. Forfatterens historie 45
 En toogførtiårig affære med Steiner
 Drept av sannhet 45 · Om forfatterens perspektiv 48 · Fanget 
i eget nett 49 · Forgudelsens Skylla og hatets Karybdis 50 
¨Horisont og biografi 52 · Innlevelse og innskrenkning 54 

2. Grunnlinjen i Steiners liv og verk 
frem til 1902 56
 Goethe, den tyske idealisme og mystikken
 Rykter og realitet 56 · Steiner, Goethe og den tyske 
idealisme 60 · Den mystiske  grunnlinjen i Steiners filosofi 64
 Fra panteisme til jeg-mystikk 67 · Mystikken
 og det moderne 71

3. Demonisering og diagnostisering 75
 Svindler, schizoid eller sjarlatan?
 Verk og person 75 · Psykiatri og esoterikk 77 · Hinsides 
sant og falskt 78
 Ran og åndelig kannibalisme 79

 

4. Ortodoksi og hat 82
 Resepsjonen av Steiner
 De ortodokse 82 · Dissenterne 84 · Steiner-haterne 85 
Kolonister og  oppdagelsesreisende i Antroposofia 86
 Steiners selvfremstilling 88· Erindringsomforming 90
 Tilbakeskrivning 91 · Parsifalfortellingen 94 
 Tilbakedatering 97 · Identifikasjon og demoni 99
Hegel og  Stirner som polaritet 102
Bowlerhattens sanne historie 105 
 Det fiktive bruddet 106  

 

 

 

Del 2 
Geometri og lykke
 Kraljevec, Pottschach, Neudörfl, 
Wiener-Neustadt, 
Wien 1861-1882

5. Ting man ser og ting man ikke ser 111
 Steiners barndom
 1859-1861 112 · En tyskkulturell nomade 113 · Møtet på
 venteværelset 114 · Matematikk og gjenferd 117 · Eventyret om
 kildeunderet 120 · Den fremmede 121 · Den bortkomne
 cistercienseren 123

6. Tyvleseren 128
 Realskoleeleven som leste transcendentalfilosofi
 Eventyr i grammatikktimen 128 · Steiner snubler over Kant 131
 En påfallende fremtoning 135 · Herbartianeren 137
 Ånd og natur 138

7. Verden står for oss i et nytt lys 140
 Idealismen flyter sammen med nasjonalismen
 En åndeseers drømmer 140 · Wiens tekniske høyskole 144 · Østerrikes
 undergang og tyskernes panikk 145 · Karl Julius Schröer 147 · Prioren 148
 En filosofisk mysterieerfaring 150 · Det absolutte og det tyske 153
 Folkesjelen og bondefilosofien 154

8. I esoterisk lære 156
 Steiners okkulte mentorer
 I kamp mot sin egen tid 156 · Mesteren og hans budbærer 158
 Fichte som fortolkningsnøkkel 161

9. Det siste blir det første 167
 Kritikk av det atomistiske verdensbildet
 Fr. Th. Vischer og revisjonen av tidsbegrepet 167 · Atomteorien
 kan ikke forklare naturen 172 · Goethes naturvitenskap
 og revisjonen av tidsbegrepet 174 · Typus og tidsbegrepet 176
 Steiner gjør seg kjent med Goethes naturvitenskap 177
 Visjonen 180

Del 3
 Fornuftens vågestykke
 Goethe-epoken og Steiners prosjekt


10. Tyskernes gullalder 185
 Steiner og den tyske idealisme
 Kürschner leter etter en avviker og finner ham 185 · En lenge
 etterlengtet katastrofe 188 · Idealismen som tysk opplysningstid 189
 Tapte tider 190 · Idé som vesen og vesen som idé 193
 En sanselig-oversanselig form 197 · En glemt språklevandør 199
 Schelling og Hegel 200 · Erkjennelsesteori og mystikk 203

11. Synet i Palermo 205
 Metamorfoselæren i esoterisk tradisjon
 Et universitet i seg selv 205 · Idealismens mest berømte samtale 207
 Goethe og alkymien 209 · Alkymiens idéhistorie 211 · Plantenes
 metamorfose som alkymistisk prosess 213 · Metamorfoselæren
 hos Böhme 214 · Metamorfoselæren i kabbala 217 · Urplanten 218
 Verdens forunderligste skapning 219 · Eksperiment og
 kontemplasjon 222 · Seende fornuft 223 · Slutten på
 den tyske gullalderen 228

12. En seer med funklende øyne 229
 Schelling og idealismens undergang
 Romkameratene i Tübinger Stift 229 · I Hegels skygge 231
 Schelling blir mytologisk helt 233 · Keiseren vender tilbake 235
 Schelling og Steiner 237 · Teosofiens svanesang 240

13. Goethes kopernikanske vending 244
 Steiners første Goethe-tolkning
 Fra verdensånden til stoffskiftet 245 · Pessimisme og nykantianisme 246
 Goethe i Tyskland på Steiners tid 247 · Angrepet på den franske
 materialisme 248 · Urplanten, intuisjonen, darwinismen 251
 Universet som livsvesen 252 · Goethe og Darwin 254 · De to
 skapelsesberetningene 256 · Organismens idéhistorie 257 · Vi må
 gå ut over sanseverdenen 259 · Den intuitive bevissthet 263
 Scientia intuitiva 265


Del 4
 Blant hjemløse sjeler
 Wien 1883-1890


14. Filosofi i provinsen 269
 Steiner blir huslærer
 Arbeidet med Goethe stanser opp 270 · Brunn am Gebirge 271 · En født pedagog 272
 Biedermeierpessimisten 276 · Hartmanns det ubevisste og Goethes typus 277
 En ny utsettelse 279

 15. En brosjyre om altets værensgrunn 282
 Grunntrekk av en erkjennelsesteori
 Tysk geni som vitenskapens grunnlag 282 · Sammendrag av Grunntrekk 284
 Steiners tidlige valg av friheten 291 · Et kritisk postscriptum til Eduard
 von Hartmann 292 · Steiners innledninger til Goethes naturvitenskap 293
 En hemningsløs overvurdering 295 · En merkelig relasjon 296

16. Piker, vin og filosofi 299
 Steiner blir urban
 Kjærlighetssviket 299 · Ridderen og sirenen 302 · Marie Eugenie delle Grazie 304
 Steiner skiller lag med Schröer 306 · Mellom kulturkritikere og dyreelskere 311


17. Verdenshistoriens feiltagelser 315
 Steiner og tysknasjonalismen
 En multinasjonal stat bryter sammen 316 · Pernestorferkretsen
 og den etiske sosialisme 318 · Pernestorferne oppdager Nietzsche 320
 Inn i politikken 324 · Fra universalisme til nasjonalisme 326
 Antisemittismen blir vitenskapelig 329 · Sublim antisemittisme 331
 In die Rasse liegt der Schweinerei 333 · Den jødiske skammen 335
 Den evige liberaler 340 · Friedjung og Deutsche Wochenschrift 343
 Antisemitter og assimilister 345 · Adolf Fischof og jødisk identitet 350
 Steiner blir tysknasjonalist 351 · Den tyske universalismen 353
 Nasjonalisme, politikk og filosofi 355 · Spranget ut i journalistikken 357
 Misjon og anarki 359 · Modernitet og jødedom 362 · Homunculus 365

18. Teosofisk sidesprang i Wiens undergrunn 315
 Steiners første teosofiske periode
 Friedrich Eckstein som tidssignatur 370 · Bankeåndene 373
 Eckstein møter Blavatsky 374 · Pythagoréere i Wien 377
 Viten som katastrofe 381 · Teosofer på kaffehus 383
 En klarsynt sjarlatan 386 · A.P. Sinnetts Esoterisk buddhisme 389
 En teosofisk muse 391 · Teosofen som dandy 393

19. Kants trettende kategori 396
 Kritikken av den mekanistiske sanselæren
 Det enkle sanseinntrykk 396· Mekanistisk sanselære og goethesk
 naturvitenskap 398 · Fysikernes atom og filosofenes sten 400 · Den filosofiske
 atomismens problem 403 · Filosofisk atomisme og vitenskapelig
 atomisme 404 · De primære og sekundære sansekvaliteter 407 · Eduard
 von Hartmanns Erkjennelsesteoriens grunnproblem 409 · Å bevise
 det rette ved hjelp av en feil 413 · Den tredje innledningen:
 Medium og budskap 414 · Kant og den filosofiske atomismen 418
 Den filosofiske atomismen som utslag av en dypere
 dualisme 423 · Kant og Goethe hos Steiner 426 · Atomforestillingen
 dekomponerer sanseinntrykket 427 · Enda en tapt sak 429


Del 5
 De brukne farvene
 Goethes farvelære


20. Goethes angrep på Newton 435
 Historien om en skandaløs polemikk
 Et raskt blikk gjennom prismet 435 · Et mørklagt værelse 437 · En festning
 midt i vitenskapen 439 · Eksperimentet beviser ingenting 442 · Grått er hvitt 444
 Polemikk og vitenskap 446 · Viten som gir mening 448

21. Vitenskapens forunderligste bok 450
 Filosofi i farver
 Polaritetens formel 450 · Røttene i eldre tradisjoner 456 · Etterfarven 460 · Lys og
 mørke 462 · Urfenomenets vitenskapsteori 465 · Naturens tale 467 · Det rødes zenit
 og urfenomenets fall i atomismen 470 · Metafysisk fysikk 471 · Overgang 472


Del 6
 Janus snur seg
 Weimar 1890-1893


22. Solgt og forrådt i Weimar 477
 Steiners perspektivskifte
 Den tyske idealismes hovedstad 477 · Blant arkivarer og filologer 479
 Filosofi og filologi 480 · Goethe som fangevokter 484 · Håpet om
 en filosofisk lærestol i Jena 487 · Steiners doktoravhandling 488
 Avhandlingens landskap 489 · Sannhet og vitenskap: To bøker
 i samme perm 491 · Desperasjon og vending 495 · Avsondringens smerte 497
 Morgenrøden blir aftenrøden 503 · Min inderlig elskede Anna 504
 Fortellingen om de to døde dannelseseremittene 507

23. Åndens selvproletarisering 511
 Frihetens filosofi
 Steiner blir moderne 512 · Det nye i Frihetens filosofi 514
 Sammendrag av Frihetens filosofi 516

24. Idealistiske blindpassasjerer 534
 Overflate og understrøm i Frihetens filosofi
 Johannes Kreyenbühl 534 · Panteismens fiksérbilde 536 · Monismens
 dobbelthet i Frihetens filosofi 537 · Monisme på moten 539 · Steiner og Haeckel 541
 Berøringspunkter mellom Steiner og Haeckel 543 · Darwin sett
 med Fichtes øyne 545 · Fra Grunntrekk til Frihetens filosofi 548


Del 7
 I Nietzsches tryllekrets
 Weimar 1894-1897


25. Nietzsches sol står opp 553
 Steiner og Nietzsche
 Steiners lesning av Stirner 553 · Nietzscheanerne i Weimar 555
 Tankens tragiske helt 556 · Steiners fire faser med Nietzsche 558
 En betinget radikalisering 565

26. Formørkelsens lys 568
 Steiner møter Elisabeth Förster-Nietzsche
 Elisabeth overtar forvaltningen av Nietzsches verk 569
 Individualistenes Messias 571 · Den predestinerte Nietzsche-utgiver 573
 Rivaler i arkivet 575 · Nietzsche-safari 577

27. Overmenneskets avrusning 583
 Steiners bok om Nietzsche
 Antroposofisk utfordring 583 · Nietzscheanismen som klima 586
 Naturvitenskap og rettroenhet 587 · Kristenmennesket og
 overmennesket 589 · Dyretemmeren Sokrates 591 · Unntaksmennesket
 og flokkdyret 594 · Nietzsche forklart med den unge Steiners
 filosofi 598 · Zarathustra på maskeball 599 · Begrepsrealisme
 og identifikasjon 601 · Dionysiske ettertanker 603

28. Krenkede herrer og ladde pistoler 608
 Kammerspill i Nietzschearkivet
 Elisabeth gjør kur til Steiner 608 · Steiner tar en sjanse 609 · Den store
 intrigen 611 · Steiner trues med duell 613 · Etterspill 618

 29. Det brennende skrivebordet 620
 Otto Erich Hartleben
 Et offentlig sort får 620 · Et bornert geni 623 · Kroppens vaghet 624

30. Fadermordet 629
 Steiners eneste nietzscheanske verk
 I Nietzsches tegn 629 · Et gammelt prosjekt blir som nytt 631
 Overfallet på Goethe 633 · Hegel, Goethe, Hartmann, Steiner 637
 Ateisten og Jordånden 640 · Overmenneskets estetikk 642
 Nøkternhetens mystikk 649 · En brevroman fra Weimar 651
 Det ble Berlin 653 · En nest siste sjanse 654


Del 8
 Fremtidens forsteder
 Tyskland som kulturelt laboratorium 1890-1902


31. Müggelsjørepublikken 659
 Tysk motkultur
 Fra farvelæren til I.G. Farben 660 · Kolrabiapostler og fredsfurier 664
 En prest uten kappe og krave 665 · Litteraturklubben Durch! 666 · Utfarten
 til Friedrichshagen 669 · Kunsten ut til folket 672 · Dannelse som
 revolusjon 674 · En varslet skilsmisse 676 · Frigjøringens filosofi 678

32. Anarki og pederasti 680
 John Henry Mackay
 Det faderløse enebarnet 680 · En altfor korrekt herre 681 · Blygt
 i bakgrunnen 683 · Anarkistene 686 · Fra Kropotkin til Nietzsche 687
 Den store oppdagelsen 688 · Research på bakværelset 692
 Sivilisasjonens blomst 694 · Et overmenneske med livrente 695

33. Naturvitenskapens kokepunkt 697
 Modernitet og okkultisme
 Vitenskap og religion 697 · Okkult darwinisme 700
 Ernst Haeckels monisme 704 · Atomsjelen 708 · Monistiske
 katedraler 711 · Opprørets sekretærer 714 · Rikets komme 717
 Esoterikken bryter frem 718 · Sjelens mørke natt 720 · Gjennom
 avsondring til fellesskap 722 · Fra Monte Veritá
 til Oranienburg 726


Del 9
 Omveien til Gud
 Berlin 1897-1902


34. Ved forbryterbordet 731
 Kunstnerbohemen i Berlin
 Kaptein på et synkende skip 732 · På feil sted 734 · Zarathustra på nattkafé 736
 I skjærsilden 740 · Steiners uleste (b)logg 744 · Steiner blir teaterinstruktør 747
 Mennesket stammer fra solen 748 · Goethe und kein Ende 750
 Den tvetydige darwinist 751 · Den tvilrådige mystiker 754 · Darwiniseringen
 av følelseslivet 758 · En anmeldelse av Bhagavadgita 762 · Splittelsen av
 Teosofisk Samfunn i 1895 765 · Elisabeth rider igjen 769 · En bitter beslutning 771

35. Den tveeggede individualismen 774
 Steiner og anarkismen
 Det dobbelte potensialet i Frihetens filosofi 774 · Det dobbelte jeg 776
 Avgrunnen 779 · Steiner blir dreyfusard 780 · Steiners individualisme
 politiseres 782 · Individ og samfunn 784 · Ånd og politikk 785
 Steiner kaller seg anarkoindividualist 790 · I Guds sted
 det frie menneske 795 · Sammendrag av Individualismen
 i filosofien 797 · Steiner detroniserer Stirner 804

 36. Moderniteten som sjelens martyrium 808
 Parsifalperspektivet
 Individualismen og esoterikken 808 · En kjetter trer frem 812
 Sjelens martyrium 816 · Tiden er inne! 818 · Nietzsches fall 821
 Forherligelsen av det onde 823 · Steiners vending 825
 Uansett hvor det ender 826

37. Siste vals med Haeckel 831
 Våpendrager for monistpaven
 Steiner inntok en tapt posisjon 831 · Naturvitenskap og mystikk 835
 Haeckels apostel 836 · Nydannelse og frihet 838 · Idealist med lisens
 til materialisme 842 · Haeckels hylozoisme som bindeledd til
 teosofien 845 · Verdenssjelens gjenkomst 848

38. Læreren 851
 Steiner hos arbeiderne i Berlin
 Elementærskoler eller kaderfabrikker 851 · Lærerjakten 853
 Tøydukkens hemmelighet 856 · Et helt egenartet menneske 858
 En silo breddfull av viten 864 · Et håpløst prosjekt blir oppgitt 866

39. Mannen som arbeidet seg ihjel 869
 Ludwig Jacobowski
 Selvhatet 869 · Poesiens evolusjon 872 · Steiners identifikasjon
 med Jacobowski 874 · Israels sorte svane 877 · Ufarlige folk 879
 Der det går meg vel, er mitt fedreland 882 · Historisme
 kontra opplysning 883 · Kjærlighetssorg og
 hjernehinnebetennelse 885

40. Åndssvermere og rotehoder 889
 Livsreformbevegelsen i Berlin
 En fremmed fugl 889 · Nabostrid i åndens rike 892
 Enebærbuskens åpenbaringer 894

41. Tilfeldighetens filosofi 898
 Et uskrevet verk
 En kommende proletarleder 898 · Tilfeldigheten som forsyn 900
 Læreren som aldri kjeftet 903 · Nietzsche som bindeledd til teosofene 904

42. Den glødende viten 907
 Mystikken
 Steiner og mystikken 908 · Mystikken blir progressiv 912
 En polemisk presisering av åndsbegrepet 915 · Mysterieerfaringen
 og den nye sans 918 · Mester Eckhart og Frihetens filosofi 920
 Goetheisme som mystikk 923 · I Cusanus’ skinn 927 · Cusanus
 som Steiners selvportrett 931 · Lysende naturvitenskap 934